STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA

Komenského 16,  082 71 LIPANY

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

 

 

 

 

 

 

Dvojročný  učebný odbor

 

3161 0 00  praktická žena

 

 

 

 

 

 

1             Obsah

 

 

1    Obsah. 2

2    Úvodné  identifikačné  údaje. 3

3    Charakteristika  študijného  odboru. 5

3.1     Základné údaje. 5

3.2     Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy. 5

3.3     Zdravotné požiadavky na uchádzača. 5

3.4     Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 6

4    Profil  absolventa. 7

4.1     Celková charakteristika absolventa. 7

4.2     Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania. 7

4.3     Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania. 8

4.4     Možnosti uplatnenia. 8

5    Učebný  plán  učebného  odboru. 9

6    Učebné  osnovy  vyučovacích  predmetov. 11

6.1     Odborný výcvik. 11

6.2     Pestovateľstvo a chovateľstvo. 18

6.3     Starostlivosť o zdravie. 21

6.4     Šitie a ručné práce. 22

6.5     Základy varenia a výživy. 24

 

 

 

 

2             Úvodné  identifikačné  údaje

 

Názov a adresa školy

Učilište, Komenského 16, 082 71 Lipany

Kód názov a zameranie študijného odboru

3161 0 00  praktická žena

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie

Odbor je určený pre

dievčatá zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia

Dĺžka štúdia

2 roky prípravy na vstup do zamestnania

Forma štúdia

denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Spôsob ukončenia štúdia

Záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

Vysvedčenie o závrečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania

Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

V štátnych a súkromných podnikoch je pracovník schopný vykonávať manuálne činnosti súvisiace s výrobou textilnej konfekcie a v oblasti rodinného života vo vedení a udržiavaní domácnosti a starostlivosti o dieťa

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe

Dátum schválenia školského vzdelávacieho programu

30. august 2009

Platnosť od

1. septembra 2009, začínajúc 1. ročníkom

 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou:

 

Titul, meno a priezvisko

Pracovná funkcia

Telefón

e-mail

Mgr. Karol Tkáč

riaditeľ školy

051 4880015

riaditel@sos-lipany.vucpo.sk

Ing. Miloslava Vaľková

ekonómka

051 4880018

ekonom@sos-lipany.vucpo.sk

Ing. Jozef Novický

ZRPV

051 4880016

soup-pv@lonler.sk

Milan Mihok

ZRTV

051 4880017

sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Odbor školstva

Námestie mieru 3

080 01 Prešov

 

                                                                                                                          

V Lipanoch 30. augusta 2009                                                            Mgr. Karol Tkáč v.r.

                                                                                                                riaditeľ školy

 

 

 

 

3             Charakteristika  študijného  odboru

 

 

3.1      Základné údaje

 

Dĺžka štúdia

2 roky prípravy na vstup do zamestnania

Študijný odbor je určený pre

dievčatá

Základné podmienky pre prijatie uchádzačov

Dosiahnutie 15 rokov veku, sú v nižších ročníkoch základnej školy, a nemajú predpoklady pre úspešné ukončenie základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

dievčatá zo sociálne zanedbaného a málo podnetného prostredia po dovŕšení 15 rokov veku

Spôsob ukončenia štúdia

záverečná skúška

Podmienky ukončenia štúdia

úspešné ukončenie 2. ročníka

Doklad o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutej úrovni kvalifikácie

Vysvedčenie o záverečnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške

Personálne zabezpečenie

všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní

Materiálno-technické a priestorové podmienky

plne vyhovujúce požiadavkám na vzdelávanie v odbore

 

 

3.2      Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

 

Cieľom vzdelávania a prípravy žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku, na jednotlivých úrovniach vzdelávania je príprava pre život a pracovnú integráciu. Splnenie tejto úlohy predpokladá odlišný prístup k obsahu, metódam a formám práce než na základnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje individuálny prístup k žiakom a využívajú sa všetky prostriedky k maximálnemu rozvoju ich rozumových schopností a rozvoja osobnosti, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti.

V celom výchovno-vzdelávacom procese je treba vyvinúť maximálne úsilie o čo najlepšie výsledky vo všeobecnej, odbornej i praktickej zložke vzdelávania, prípadne i podľa individuálnych schopností žiakov.

 

 

3.3                 Zdravotné požiadavky na uchádzača

 

Do učebného odboru môžu byť prijatí žiaci u ktorých sa neprejavujú poruchy nosného a pohybového systému, postihnutie chrbtice, ťažšie postihnutie dolných končatín, na horných končatinách ochorenie obmedzujúce funkciu veľkých kĺbov, reumatizmus i v osobnej anamnéze. Nesmú mať chronické ochorenie horných dýchacích ciest, ochorenie srdca ako sú závažné poruchy srdcového rytmu, hemodynamicky významné poruchy chlopní a srdcové poruchy. Nesmú trpieť na ochorenie ľadvín, najmä na ťažkú nefrológiu, záchvatové stavy subkompenzované i dekompenzované, závraty a nervové ochorenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácie. Uchádzač musí mať dobrý zrak bez porúch priestorového videnia, so zrakovou ostrosťou aspoň 5/15 s prípadnou korekciou do 3D obojstranne.

 

 

3.4                 Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana a hygiena práce. V procese výchovy a vzdelania je potrebné vychádzať z platných právnych predpisov a noriem. Zameranie musí  smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, tj. špecifickému pre tento odbor.

            V priestoroch určených na teoretickú a praktickú prípravu treba podľa platných predpisov vytvoriť podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce.

 

Základné podmienky BOZP a PO:

-          dôkladné oboznámenie žiakov s platnými predpismi,

-          používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,

-          používanie osobných ochranných prostriedkov v zmysle platných predpisov,

-          vykonávanie stanoveného dozoru.

 

 

 

4         Profil  absolventa

 

 

4.1      Celková charakteristika absolventa

 

Cieľom štúdia je dosiahnuť u absolventov úroveň vedomostí, ktorá má zodpovedať základným občianskym a spoločenským požiadavkám a potrebám. V náväznosti na odborné teoretické a praktické vyučovanie si žiak osvojí vzťah a motiváciu k práci, pracovným návykom a zručnostiam, s možnosťou následného primeraného pracovného uplatnenia.

            V priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu dochádza k postupnému osvojeniu zásad zdravého životného štýlu a výživy, vo vzťahu k spoločnosti i rodine.

            V jednotlivých predmetoch je vytvorený priestor na vysvetlenie súvislostí a vzťahov medzi človekom a životným prostredím, so zreteľom na ochranu človeka a prírody. Počas celého štúdia je absolvent vedený k rozvoju a pestovaniu estetického cítenia a mravných hodnôt v súvislosti s kultúrnym, duševným a telesným rozvojom človeka.

 

 

4.2      Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania

 

Všeobecno-vzdelávaciu zložku profilu absolventa charakterizujú vedomosti a zručnosti potrebné na :

 

-        pohotové, kultivované a správne ústne i písomné používanie úradného jazyka vo všetkých komunikatívnych situáciách – všeobecných aj odborných. Má dotvorené a sústavné základné vedomosti o celom systéme slovenského jazyka. Chápe estetickú i etickú stránku rečového prejavu,

-        riešenie rôznych praktických problémov v reálnych situáciách vo svojej pracovnej činnosti a v občianskom živote spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni adekvátne matematické vedomosti, zručnosti a návyky,

-        samostatné používanie základných informácií o prírode a spoločnosti a aktívne zúčastňovanie sa na pretváraní a ochrane prírody,

-        chápanie významu a úlohy práv a povinností občana nášho štátu a ich uplatňovanie v každodennom živote,

-        poznanie a pochopenie historického vývoja slovenského národa a svetových dejín,

-        osvojenie si poznatkov zo zdravotnícko-hygienickej kultúry a starostlivosť o vlastný zdravý telesný rozvoj,

-        poznanie zásad správnych vzťahov medzi mladými ľuďmi, medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi a riadenie sa nimi. Poznanie úlohy rodiny a manželstva v spoločnosti a pripravenosť na rodinný život,

-        poznanie zásad správnych vzťahov medzi mladými ľuďmi, medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi a riadenie sa nimi. Poznanie úlohy rodiny a manželstva v spoločnosti a pripravenosť na rodinný život,

-        prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a pracovným podmienkam, dostatočne rýchle osvojenie si nových vedomostí a zručností, rozvíjanie a zdokonaľovanie svojich všeobecných a pracovných spôsobilostí.

 

 

4.3      Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania

 

Požadované vedomosti:  

-        pracovné a technologické postupy pri príprave jedál a jednoduchej konfekcie,

-        materiály, pracovné náradie a zariadenia používané pri šití a pri príprave jedál,

-        základné zásady pri pestovaní rastlín a pri chorobe drobných zvierat,

-        základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia,

-        zásady preventívnej ochrany a starostlivosti o zdravie,

-        postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci,

-        úloha a funkcia rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov,

-        vedenie a udržiavanie domácnosti, zásady hospodárenia,

-        poznať zásady ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Požadované zručnosti:

-        nakúpiť a správne uskladniť potraviny,

-        vykonať predbežnú a hlavnú úpravu pri spracovaní potravín a príprave jedál,

-        ovládať ručné práce základnými technikami vyšívania, háčkovania a pletenia,

-        formou ručného a strojového šitia zhotoviť a opraviť jednoduché výrobky textilnej konfekcie,

-        vykonať úpravu odevného materiálu pred šitím a po zhotovení výrobku,

-        pripraviť pôdu, vykonať sejbu a výsadbu rastlín a ošetrovať rastliny počas vegetácie, vykonať zber, uskladniť úrodu,

-        poznať zásady a spôsoby ošetrovania, chovu a zužitkovania drobných zvierat,

-        starať sa o zdravé aj choré dieťa, udržiavať poriadok a čistotu, viesť domáci rozpočet.

 

 

4.4                 Možnosti uplatnenia

 

-        v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie,

-        v rastlinnej a živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách a farmách,

-        v oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa,

-        vo vedení a udržiavaní domácnosti,

-        v lesnej výrobe.

 

 

 

5             Učebný  plán  učebného  odboru

 

 

3161 3 00  praktická žena

Vytvorený na základe rámcového učebného plánu ISCED 2C pre skupinu učebných odborov

29 potravinárstvo

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

4

4

8

slovenský jazyk a literatúra

1

1

2

občianska náuka

-

1

1

matematika

1

1

2

etická výchova/ náboženská výchova a), b)

1

-

1

telesná výchova a), d)

1

1

2

Odborné predmety

26

26

52

odborný výcvik a), c)

24

24

48

pestovateľstvo a chovateľstvo

1

-

1

starostlivosť o zdravie

1

-

1

šitie a ručné práce

-

1

1

základy varenia a výživy

-

1

1

Spolu

30

30

60

 

 

Prehľad využitia týždňov

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu učiva

33

33

Telovýchovno-výcvikový kurz

1

-

Kurz na ochranu človeka a prírody

-

1

Časová rezerva

6

6

Spolu týždňov

40

40

 

 

Poznámky:

 

a)            Trieda sa delí na skupiny podľa ods. 1, 2, 3 §6 Smerníc Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR č. 7827/1985-21 o stredných školách z 11. júla 1985.

b)           Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov alebo rozhodnutia ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.

c)            Predmet má charakter cvičení.

d)           V predmete telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v odpoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v 1. alebo 2. ročníku.

e)            Žiak si môže vybrať dva nepovinné predmety, tri nepovinné predmety iba v prípade, ak jedným z týchto predmetov sú športové hry. Na vyučovaní nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov pri dodržaní smerníc. Z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viacerých celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.

f)             Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl SR je učivo „Ochrana človeka  a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 2. ročníku. Kurz je súčasťou plánu práce školy.

g)            Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, majster odbornej výchovy, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzie musí byť v súlade so smernicami.

h)           Vyučujúci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy a ochrany životného prostredia.

 

 

 

 

6             Učebné  osnovy  vyučovacích  predmetov

 

 

6.1                 Odborný výcvik

 

Celková charakteristika predmetu:

Cieľom odborného výcviku je naučiť žiakov potrebné zručnosti a návyky nevyhnutné na praktické zvládnutie prípravy jedál, šitia a ručných prác a pestovateľských činností. Odborný výcvik je zameraný na získanie odborných zručností pri výchove povolania. Žiaci si ujasňujú väzby medzi technologickým postupom a použitým výrobným zariadením, získavajú prehľad o jednotlivých výrobných procesoch, postupujú od jednotlivých pracovných úkonov k zložitejším. Oboznamujú sa so všetkými nástrojmi, náradím, pracovnými strojmi  a progresívnou technikou, s jej obsluhou a údržbou.

            Odborný výcvik prebieha súbežne s teoretickým vyučovaním. Významne sa musí podieľať na plnení všeobecného cieľa výchovy, to znamená výchovy všestranne harmonicky rozvinutej osobnosti. Formujú sa v ňom morálno-vôľové vlastnosti, praktické pracovné zručnosti a návyky. Je potrebné organizovať poznávací proces žiakov tak, aby si manuálne zručnosti a návyky osvojovali na základe pochopenia podstaty pracovnej činnosti.

 

1. ročník (18 hodín týždenne, spolu 594 hodín)

 

Šitie a ručné práce                                                                                                                   198

 

1           Úvod ................................................................................................................................ 12

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť pri práci

                Najčastejšie príčiny úrazov, zakázané práce, manipulácia s materiálom

                Prvá pomoc pri úrazoch a nehodách

                Upratanie pracoviska, používanie čistiacich a leštiacich pomôcok a prostriedkov

 

2           Vyšívanie ........................................................................................................................ 36

                Stehy pri vyšívaní

                Ukončovanie výšivky

                Vyšívanie podľa počítaných nití

                Výšivka na neporušenom základe

                Výšivka vo vystrihnutých nitiach jednosmerne

                Výšivka predkreslená

                Biele vyšívanie a výšky na tyle

 

3           Našívanie ........................................................................................................................ 36

                Aplikácie na tyle

                Aplikácie rôznych materiálov

                Našívanie korálkov, flitrov, šujtašek a šnúr, našívanie vlny

                Nácvik jednotlivých techník

 

4           Háčkovanie ....................................................................................................................  36

                Začínanie háčkovania, retiazka

                Krátky stĺpik

                Dlhý stĺpik, skrížený stĺpik

                Zúbky – špicaté, okrúhle, pikotky

                Dierky – okrúhle, hranaté, lístok

                Háčkovanie do tvarov – štvorca, trojuholníku, kruhu

 

5           Pletenie ........................................................................................................................... 66

         Začínanie pletenia

         Jednoduché očko

         Hladké očko

         Anglicky obrátené očko

         Sňaté očko

         Uzávierka pletením, uzávierka háčkovaním

         Nácvik jednoduchých základných vzorov

         Nácvik s pomocou ihlice

         Nácvik dierky, uberania a priberania

 

6           Opakovanie .................................................................................................................... 12

 

Základy varenia a výživy                                                                                                        198

 

1           Úvod ................................................................................................................................ 12

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť pri práci

                Najčastejšie príčiny úrazov, zakázané práce, manipulácia s materiálom a surovinami

                Prvá pomoc pri úrazoch a nehodách

                Upratovanie pracoviska, používanie čistiacich a leštiacich pomôcok a prostriedkov

 

2           Predbežná úprava základných potravín ..................................................................... 18

                Hygiena pri príprave pokrmov, hygiena osobná, hygiena práce

                Predbežná úprava základných druhov potravín

 

3           Hlavné úpravy pri spracovaní potravín ...................................................................... 64

                Tepelné spracovanie potravín, varenie

                Dusenie

                Pečenie

                Vyprážanie

                Pečenie v alobale

 

4           Úprava polievok ............................................................................................................ 18

                Úprava bielych polievok

                Úprava hnedých polievok

                Vývary

                Príprava závarok a vložiek do polievok

 

5           Úprava omáčok ............................................................................................................. 18

                Príprava bielych omáčok

                Príprava hnedých omáčok

                Príprava teplých a studených omáčok

 

 

6           Prílohy a doplnky k studeným jedlám ........................................................................  64

                Prílohy z cestovín

                Prílohy z ryže

                Prílohy zo zemiakov

                Prílohy z múky

                Zeleninové prílohy – spracovanie a konzervovanie základných druhov zelenín

 

7           Opakovanie ...................................................................................................................... 4

 

Pestovateľstvo a chovateľstvo                                                                                               198

 

1           Úvod ............................................................................................................................... 12

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť pri práci

                Najčastejšie príčiny úrazov, zakázané práce, manipulácia s materiálom

                Prvá pomoc pri úrazoch a nehodách

                Upratovanie pracoviska

 

2           Pestovateľské náradie a pomôcky .................................................................................  6

 

3           Hnojenie a chemická ochrana, bezpečnosť pri práci ................................................  12

 

4           Zakladanie pareniska, biopareniska a kompostu ......................................................  42

 

5           Metódy jesenného obrábania pôdy .............................................................................. 12

 

6           Predsejbová príprava pôdy .......................................................................................... 12

 

7           Príprava a úprava fóliovníka ......................................................................................  30

 

8           Spracovanie pôdy .......................................................................................................... 12

 

9           Základné spôsoby sejby a sadenia ...............................................................................  24

 

10       Vysievanie semena a vysádzanie priesad ....................................................................  12

 

11       Ošetrovanie rastlín počas vegetácie .............................................................................  12

 

12       Zber, triedenie, uskladňovanie ......................................................................................  6

 

13       Opakovanie a časová rezerva ........................................................................................  6

 

 

2. ročník (21 hodín týždenne, spolu 693 hodín)

 

Šitie a ručné práce                                                                                                                   231

 

1           Úvod .................................................................................................................................. 7

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť pri práci

 

2           Zhotovenie posteľnej bielizne – súpravy do kočíka ..................................................   63

                Vystrihnutie vankúša a prikrývky

                Naznačenie aplikácie a prišitie

                Zhotovenie zapínania

                Zloženie a prišitie

                Vyšitie dierok a gombíkov

 

3           Zhotovenie dojčeneckej obliečky ................................................................................   49

                Technická príprava zhotovenia výrobku

                Vystrihnutie

                Príprava bočníc s viazačkami

                Umiestnenie a naloženie volánu

                Zhotovenie zapínania

                Zošitie jednotlivých dielov

                Vyšitie dierok na zapínanie

                Prišívanie gombíkov a kompletné žehlenie

 

4           Zhotovenie pásovej zástery ..........................................................................................  63

                Vystrihnutie základných dielov

                Príprava a zhotovenie dielov

                Naloženie a zošitie

                Začistenie okrajov a švov

                Nariasenie pásového okraja – naloženie pásca a prišitie

                Začistenie okrajov pásca a všitie viazačky

                Kompletné žehlenie

 

5           Zhotovenie jednoduchých odevných výrobkov .......................................................... 42

 

6           Opakovanie ...................................................................................................................... 7

 

Základy varenia a výživy                                                                                                        231

 

1           Úvod .................................................................................................................................. 7

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť práce

 

2           Bezmäsité pokrmy ........................................................................................................  56

                Úprava pokrmov zo zeleniny

                Úprava pokrmov z cestovín

                Úprava pokrmov zo zemiakov

                Úprava pokrmov zo strukovín

 

3           Úprava vajec a jedál zo syrov ......................................................................................  42

                Význam vaječných jedál

                Vajcia varené a miešané, stratené

                Vajcia sádzané, omelety, usadeniny

                Úprava pokrmov zo strukovín

 

4           Jednoduché múčniky .................................................................................................... 53

                Úprava kaší

                Múčniky z tekutého cesta

                Múčniky zo zemiakov

                Múčniky z kysnutého cesta

                Plnky

                Úprava múčnikov

 

5           Úprava pokrmov studenej kuchyne ............................................................................ 45

                Úprava šalátov

                Úprava obložených chlebíkov

                Úprava obložených mís

 

6           Praktické cvičenia zo stolovania ..................................................................................  21

                Podávanie raňajok, desiatej a olovrantu

                Podávanie obeda

                Podávanie večerí

 

7           Opakovanie ...................................................................................................................... 7

 

Pestovateľstvo a chovateľstvo                                                                                               231

 

1           Úvod .................................................................................................................................. 7

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť pri práci

 

2           Hnojenie a chemická ochrana .....................................................................................  21

 

3           Ošetrovanie okrasných rastlín .....................................................................................  18

 

4           Viazačské a aranžérske práce ...................................................................................... 40

 

5           Vysievanie, ošetrovanie – okopávanie, polievanie, zaštepovanie, vegetatívne

rozmnožovanie ..............................................................................................................  20

 

6           Vysádzanie ovocných drevín ........................................................................................ 21

 

7           Vysádzanie okrasných drevín s koreňovým obalom a bez zemného koreňového obalu ...............................................................................................................................            14

 

8           Ošetrovanie po vysadení ............................................................................................... 21

                Zalievanie

                Kyprenie pôdy

                Prihnojovanie

                Pletie buriny

 

9           Ošetrovanie ovocného sadu .......................................................................................... 21

 

10       Zásady zakladania trávnikov a ich ošetrenia .............................................................  21

 

11       Lesná výroba ................................................................................................................. 20

 

12       Opakovanie a časová rezerva ......................................................................................... 7

 

 

3. ročník (21 hodín týždenne, spolu 630 hodín)

 

Šitie a ručné práce                                                                                                                   210

 

1           Úvod ................................................................................................................................. 4

                Organizácia praktických cvičení                                                              

                Bezpečnosť pri práci

 

2           Šitie jednoduchých textilných výrobkov .....................................................................  60

                Spodné prádlo

                Domáce úbory apod.

 

3           Výroba dámskej sukne ................................................................................................. 55

                Technická príprava zhotovenia výrobku

                Strihanie sukne

                Zhotovenie predného a zadného dielu

                Zhotovenie pásca

                Montáž sukne

                Všívanie sukne do pásca

                Zapravenie dolnej záložky

                Dokončenie práce

 

4           Zhotovenie blúzky ......................................................................................................... 55

                Technická príprava zhotovenia blúzky

                Strihanie  blúzky

                Zhotovenie predného a zadného dielu, príprava vreciek a goliera

                Montáž blúzky

                Zhotovenie rukávov a manžiet

                Dokončovacie práce

 

5           Vyrobenie odevných výrobkov .................................................................................... 32

 

6           Opakovanie .....................................................................................................................  4

 

Základy varenia a výživy                                                                                                        210

 

1           Úvod ................................................................................................................................. 3

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť práce

 

2           Úprava jedál z hovädzieho mäsa (HM) a teľacieho mäsa (TM) ..............................   50

                Úprava HM varením

                Úprava HM dusením

                Úprava TM varením

                Úprava TM pečením

                Úprava TM vyprážaním

                Úprava teľacích vnútorností

 

3           Úprava jedál z bravčového mäsa (BM) ....................................................................... 55

                Úprava BM varením

                Úprava BM dusením

                Úprava BM pečením

                Úprava BM vyprážaním

 

4           Úprava jedál z hydiny ................................................................................................... 24

                Úprava hydiny

                Úprava vnútorností z hydiny

 

5           Úprava jedál z rýb ........................................................................................................  21

                Úprava rýb varením

                Úprava rýb dusením, pečením

 

6           Úprava pokrmov studenej kuchyne ............................................................................ 36

                Úprava šalátov

                Úprava obložených chlebíkov

                Úprava obložených mís

 

7           Praktické cvičenia zo stolovania ..................................................................................  21

                Podávanie raňajok, desiatej a olovrantu

                Podávanie obeda

                Podávanie večerí

 

8           Opakovanie a časová rezerva ......................................................................................... 6

 

Pestovateľstvo a chovateľstvo                                                                                               210

 

1           Úvod ................................................................................................................................. 4

                Organizácia praktických cvičení

                Bezpečnosť pri práci

 

2           Chov sliepok a moriek ..................................................................................................  40

 

3           Chov vodnej hydiny ...................................................................................................... 33

 

4           Chov holubov ................................................................................................................. 25

 

5           Chov králikov ................................................................................................................ 40

 

6           Chov ošípaných ............................................................................................................. 33

 

7           Zvieratá chované v byte ................................................................................................ 30

 

8           Opakovanie a časová rezerva ......................................................................................... 5

 

 

6.2                 Pestovateľstvo a chovateľstvo

 

Celková charakteristika predmetu:

Cieľom časti predmetu zameraného na pestovateľstvo je pripraviť žiakov na prácu v niektorých pestovateľských činnostiach. Prehĺbiť u žiakov vzťah k práci a uvedomiť si nutnosť presného dodržiavania agrotechnických postupov pri vykonávaní pestovateľských prác. Učebné osnovy sa prispôsobujú podľa podmienok školy a v súlade s agrotechnickým kalendárom.

V časti chovateľstvo sú žiaci oboznámení s odbornými zásadami chovu malých domácich zvierat v podmienkach drobného chovateľstva. Cieľom je získanie návykov a zručností pri chovaní a ošetrovaní malých zvierat vo vlastných domácnostiach a poľnohospodárskych farmách, pri dodržaní hygienických a ekologických zásad.

 

1. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)

 

1           Úvod .................................................................................................................................. 1

                Spoločenský význam poľnohospodárskej výroby

                Ochrana životného prostredia

                Prírodné podmienky pre pestovanie rastlín – počasie, podnebie, teplo, svetlo, vzduch, voda

 

2           Záhradnícke zeminy .......................................................................................................  2

                Zakladanie a ošetrovanie zemín

                Pôda – rozdelenie, zloženie

                Ochrana pôdy ako súčasť starostlivosti o životné prostredie

 

3           Pestovateľské náradie a pomôcky .................................................................................  2

                Druhy a použitie

                Bezpečnosť pri práci

 

4           Ošetrovanie pôdy ............................................................................................................  2

                Hnojenie

                Postrekovanie

 

5           Spracovanie pôdy ............................................................................................................ 2

                Kyprenie

                Príprava pôdy pre siatie a sadenie

 

6           Zakladanie pareniska .....................................................................................................  4

                Založenie kompostu

                Založenie pareniska

                Ošetrovanie pareniska

                Materiály na kompostovanie

 

7           Práce vo fóliovníku .........................................................................................................  3

                Význam a konštrukcia

                Výroba a montáž

                Zásady pestovania zeleniny a okrasných rastlín

 

8           Sejba a sadenie ................................................................................................................  8

                Zásady jesenného obrábania a predsejbovej prípravy pôdy

                Základy výživy a hnojenie poľnej zeleniny

                Základné spôsoby sejby a sadenia

                Striedanie sadieb

                Pestovanie koreňovej a cibuľovej zeleniny

                Vysádzanie priesad

 

9           Ošetrovanie a zber ........................................................................................................... 7

                Ošetrovanie rastlín počas vegetácie

                Zber

                Triedenie

                Uskladňovanie

 

10       Opakovanie učiva ............................................................................................................ 2

 

 

2. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

 

1           Hygiena a bezpečnosť pri práci s hnojivami, postreky ...............................................  4

                Pôsobenie na ľudský organizmus

                Ochranné pomôcky, prvá pomoc

 

2           Pestovanie okrasných rastlín .........................................................................................  4

                Základné rozdelenie okrasných rastlín

                Okrasné dreviny

                Vysievanie a ošetrovanie

                Hydroponické pestovanie rastlín

 

3           Viazačské a aranžérske práce ...................................................................................... 18

                Rastlinný a pomocný materiál na viazanie

                Viazačské úpravy – kvetiny vo váze, kytice, kvetinové misy, vence, príležitostné viazanie

                Zhotovovanie jednoduchých výrobkov z prútia

                Zhotovovanie rohožiek z rákosia

 

4           Všeobecná technológia zelinárskej výroby .................................................................  20

                Výsev do parenísk

                Výsev na voľný záhon

                Príprava pôdy - spony

                Príprava sadiva pred sadením

                Vlastné sadenie

 

5           Ovocinárstvo a okrasné sadovníctvo ..........................................................................   12

                Rozdelenie – stromy, kre, polokre, byliny

                Rozdelenie podľa charakteru plodov

                Vysádzanie ovocných drevín

                Vrúbľovanie rôznymi spôsobmi

                Vysádzanie okrasných drevín

                Ošetrovanie po vysadení, zalievanie, kyprenie pôdy, prihnojovanie

                Ošetrovanie ovocného sadu

                Udržiavací a zmladzovací rez

 

6           Lesná výroba ................................................................................................................... 6

 

7           Opakovanie učiva ............................................................................................................ 2

 

3. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)

 

1           Význam chovu malých domácich zvierat .....................................................................  2

                Ekonomicko-spoločenský význam

                Zásady ochrany životného prostredia pri chove

 

2           Výživa hospodárskych zvierat .......................................................................................  6

                Krmivá a ich charakteristika

                Jadrové krmivá

                Kŕmne zmesi, kŕmna dávka, kŕmny poriadok

                Napájanie - význam

 

3           Chov sliepok a moriek ..................................................................................................  12

                Typy a plemená sliepok

                Liahnutie

                Odchov, kŕmenie a ustajnenie mládok

                Zásady chovu, výkrm brojlerov

                Vplyvy  pôsobiace na znášku a akosť vajec

 

4           Chov vodnej hydiny ...................................................................................................... 10

                Liahnutie a odchov kačíc

                Kŕmenie, ustajnenie, ošetrovanie

                Liahnutie a odchov húsat

                Kŕmenie, ustajnenie, ošetrovanie husí

 

5           Chov holubov ..................................................................................................................  6

                Plemená holubov

                Odchov mláďat, kŕmenie, ošetrovanie, ustajnenie

 

6           Chov králikov .................................................................................................................  9

                Druhy králikov

                Kŕmenie králikov

                Stavby a zariadenia pre chov

                Zužitkovanie mäsa, kožiek, srsti

 

7           Chov ošípaných ............................................................................................................. 10

                Kategorizácia u ošípaných

                Kŕmenie, suchý a mokrý výkrm

                Ustajnenie a ošetrovanie

 

8           Zvieratá chované v byte .................................................................................................  3

                Druhy domácich zvierat    

                Výživa a základné hygienické požiadavky

 

9           Opakovanie ...................................................................................................................... 2

 

 

 

6.3                 Starostlivosť o zdravie

 

Celková charakteristika predmetu:

Cieľom a úlohou predmetu je rozvíjanie schopností uvedomele pristupovať k ochrane svojho zdravia a zdravia iných. Vyučujúci informuje v akom rozsahu pôsobí určité poranenie na činnosť ľudského organizmu a vysvetľuje význam poskytovania prvej pomoci. V predmete sa žiaci zoznámia so zásadami správnej výživy a významu aktívneho odpočinku, ako aj vplyvu práce a prostredia na ľudský organizmus v súvislosti s predchádzaním úrazov.

            V predmete žiačky získajú základné rady týkajúce sa starostlivosti o dieťa, praktické návody na riešenie bežných problémov ako i odporúčaní pomocou ktorých ľahšie poznajú charakteristické vlastnosti detí, zodpovednosti, ktorú rodičovstvo prináša. Je potrebné, aby budúce matky získali informácie a ako dieťaťu pomôcť, zaobchádzať s ním, osvojujú si praktické zručnosti v prípade nebezpečných stavov.

 

1. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)

 

1           Ochrana životného prostredia .......................................................................................  2

 

2           Nevyhnutné predpoklady zdravia ................................................................................. 2

 

3           Opatrenia proti nehodám v domácnosti .......................................................................  3

 

4           Prevencia pred ochorením .............................................................................................  4

                Spôsoby  prevencie

                Príznaky ochorení

 

5           Choroba ........................................................................................................................... 6

                Starostlivosť o chorých

                Návšteva u lekára, podávanie liekov

 

6           Úrazy a prvá pomoc ........................................................................................................ 6

 

7           Detské choroby ................................................................................................................ 6

                Príznaky ochorení

                Druhy detských ochorení

 

8           Starostlivosť o dieťa pri ochorení .................................................................................  3

 

9           Opakovanie učiva ...........................................................................................................  1

 

 

 

6.4           Šitie a ručné práce

 

Celková charakteristika predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom teoretické vedomosti o výrobe textilných a odevných výrobkov a oboznámiť ich s technikami vyšívania, pletenia, háčkovania, ručného a strojového šitia.

            Úlohou predmetu je pripraviť žiakov tak, aby získali vedomosti potrebné pri údržbe odevov, vyšívaní, pletení, háčkovaní, pri ručnom a strojovom šití a pri žehlení. Vyučujúci oboznamuje žiakov s konštrukciou jednoduchých strihov a s technologickými postupmi pri výrobe jednoduchých odevov. Na názorných príkladoch učí rozoznávať ich vlastnosti tak, aby žiaci vedeli správne určiť materiál pre rôzne výrobky.

            Vedie žiakov k racionálnemu šetreniu materiálu, k rozvíjaniu vlastnej fantázie a tvorivosti žiakov. Dodržiava pedagogické zásady názornosti, trvácnosti, primeranosti, rozvoja vkusu a estetičnosti. Oboznamuje s pomôckami potrebnými na zhotovenie jednotlivých druhov výrobkov.

Vyučujúci je povinný dodržiavať správnu technológiu a upraviť výklad tak, aby nadväzoval na medzipredmetové vzťahy a odborný výcvik. Nabáda žiakov k starostlivosti o životné prostredie, rozvíja estetiku odievania z hľadiska budúceho povolania aj vlastného používania v každodennom živote.

 

1. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)

 

1          Úvod .................................................................................................................................. 2

1.1       Význam predmetu

1.2       Rozvoj a výroba textílií

 

2          Odevné materiály ............................................................................................................. 5

2.1       Význam a základné pojmy

2.2       Rozdelenie textilných vlákien, druhy, vlastnosti, použitie, ošetrovanie

2.3       Tkanina – základný pojem, základné väzby tkanín

2.4       Pleteniny – vlastnosti, druhy, výroba

2.5       Odevné textílie – druhy, vlastnosti, požiadavky

 

3          Základy ručného šitia ....................................................................................................... 7

3.1       Pravidlá ručného šitia

3.2       Základné pomôcky na ručné šitie a ich používanie

3.3       Rozdelenie ručných stehov, druhy

 

4          Materiály na vyšívanie ..................................................................................................... 2

4.1       Druhy  materiálov

4.2       Pomocný materiál

 

5          Vyšívanie ..........................................................................................................................  4

5.1       Vyšívanie rohov

5.2       Ukončovanie výšivky

5.3       Kompozícia, ornament, farebnosť, prenášanie uzlov na podklad

 

6          Nášivky ............................................................................................................................   4

6.1       Aplikácie na tyle

6.2       Aplikácie rôznych materiálov

6.3       Čistenie a údržba výšiviek

 

7          Háčkovanie ....................................................................................................................... 4

7.1       Základný materiál a pomôcky

7.2       Základy háčkovania

 

8          Pletenie .............................................................................................................................. 5

8.1       Základný materiál a pomôcky

8.2       Základy pletenia

8.3       Ošetrovanie pletených výrobkov

8.4       Postupy pri práci

8.5       Výpočet očiek – veľkosti pleteného výrobku

 

2. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

 

1          Úvod .................................................................................................................................. 2

1.1       Vývoj šijacieho stroja

 

2          Textílie podľa použitia ..................................................................................................  12

2.1       Obchodné názvy a ich význam

2.2       Vrchový materiál

2.3       Podšívkový materiál

2.4       Vložkový materiál

2.5       Vrecovina

 

3          Drobná príprava .............................................................................................................. 8

3.1       Duhy a vlastnosti nití

3.2       Špeciálne výrobky – stuhy, tkanice, prámiky

3.3       Zapínadlá – gombíky, háčky, zipsy, spony

 

4          Čistenie a odstraňovanie škvŕn na textíliách ................................................................   6

4.1       Ošetrovanie textilných výrobkov

4.2       Základy správneho čistenia a prania, bezpečnosť pri práci

 

5          Základy strojového šitia ................................................................................................  20

5.1       Druhy strojov a zariadení

5.2       Jednoihlový plochý šijací stroj s viazaným stehom

5.3       Obsluha šijacieho stroja, údržba, bezpečnosť pri práci

5.4       Zásady strojového šitia

5.5       Strojové švy, odševky, záhyby

5.6       Dierky, rozdelenie, druhy

5.7       Prišívanie gombíkov

 

6          Základy žehlenia ............................................................................................................  10

6.1       Účel, pomôcky na žehlenie

6.2       Postup pri žehlení, bezpečnosť pri práci

 

 

7          Opakovanie a časová rezerva .........................................................................................  8

 

3. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)

 

1          Postup zhotovenia súčiastok odevov ........................................................................ 20

1.1         Zhotovenie príklopky

1.2         Zhotovenie lišty

1.3         Nakladané vrecká

1.4         Výpustkové vrecká

1.5         Lištové vrecká

1.6         Rázporka na nohaviciach

1.7         Spôsoby všívania zipsu

1.8         Zapravenie záložiek

 

2          Technická príprava výroby textilných a odevných výrobkov ..............................  34

2.1         Zásady pri konštrukcii návrhov textilných a odevných výrobkov

2.2         Technologické postupy zhotovovania textilných a odevných výrobkov

2.3         Zhotovovanie vybraných jednoduchých textilných a odevných výrobkov

 

3          Opakovanie ......................................................................................................................  6

 

 

 

6.5                 Základy varenia a výživy

 

Celková charakteristika predmetu:

Cieľom a úlohou predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne. Zameriava sa na získanie poznatkov o zásadách  správnej výživy a na ovládanie základných technológií prípravy jedál. Vyučujúci kladie dôraz na dodržiavanie správneho kuchárskeho názvoslovia, na úroveň a kultúru stolovania, na estetický vzhľad jedla. Učí žiakov odvodzovať z receptúr a technologických postupov základných jedál, varianty ďalších jedál.

Vyučujúci vštepuje žiakom základy osobnej hygieny, učí organizovať prácu a dodržiavať bezpečnostné predpisy. Vo vyučovacom predmete je potrebné uplatňovať zásady výživy a zdravého životného štýlu.

 

 

1. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

 

1           Úvod ................................................................................................................................. 4

                Význam potravín pre človeka

                Rozdelenie potravín

                Základné druhy mäsa, zeleniny, ovocia, strukovín, obilnín

 

2             Netepelné spracovanie potravín .................................................................................. 12

                Hygiena pri príprave pokrmov, hygiena osobná, hygiena pri práci

                Čistenie potravín

                Spracovanie mäsa – pitvanie, šklbanie, sťahovanie z kože

                Krájanie, naklepávanie, odblaňovanie

                Mletie, šľahanie, špikovanie

                Obaľovanie, marinovanie

 

3           Tepelné spracovanie potravín ...................................................................................... 12

                Varenie

                Dusenie

                Pečenie

                Vyprážanie

 

4           Polievky ............................................................................................................................ 6

                Druhy polievok a rozdelenie

                Biele polievky, príprava zápražky

                Gulášová polievka

                Vývary – hovädzí vývar

                Príprava závariek a vložiek do polievok

 

5           Omáčky ............................................................................................................................ 4

                Účel a rozdelenie

                Základné druhy omáčok

 

6           Prílohy a doplnky k jedlám .......................................................................................... 16

                Význam príloh, rozdelenie

                Prílohy z obilnín

                Prílohy z múky – knedle, halušky, cestoviny

                Prílohy zo zeleniny – druhy, konzervovanie, použitie v teplej a studenej kuchyni

 

7           Stolovanie ........................................................................................................................  8

                Správanie sa pri stole

                Stolný inventár – význam, účel, použitie

 

8           Opakovanie a časová rezerva ........................................................................................  4

 

2. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)

 

1           Bezmäsité pokrmy a ich úprava ....................................................................................  6

                Pokrmy zo zeleniny, zemiakov a ryže

                Pokrmy z cestovín, cesta, strukovín

 

2           Úprava vajec, pokrmy zo syrov ..................................................................................... 6

                Vajcia varené, miešané a stratené

                Vajcia sádzané, omelety, usadeniny

                Pokrmy zo syrov

 

3           Jednoduché múčniky a ich úprava ................................................................................ 8

                Úprava kaše a múčnikov z tekutého cesta, obilninové kaše

                Úprava múčnikov zo zemiakov

                Múčniky z kysnutého cesta

                Plnky, druhy

                Úprava múčnikov

 

4           Úpravy pokrmov studenej kuchyne .............................................................................. 6

                Význam výrobkov studenej kuchyne

                Technologické zásady pri výrobe

                Úprava šalátov

                Úprava obložených chlebíčkov

                Úprava obložených mís, zásady

 

5           Technika obsluhy ............................................................................................................ 5

                Podávanie raňajok

                Podávanie desiatej a olovrantu

                Podávanie obeda

                Podávanie večerí

 

6           Opakovanie a časová rezerva ........................................................................................  2

 

3. ročník (1 hodina týždenne, spolu 30 hodín)

 

1           Úprava pokrmov z mäsa hovädzieho a teľacieho ......................................................  10

                Hovädzie mäso – význam, rozdelenie, použitie

                Úprava hovädzieho mäsa varením, dusením

                Úprava teľacieho mäsa dusením, pečením

 

2           Úprava pokrmov z bravčového mäsa ...........................................................................  8

                Bravčové mäso – význam, rozdelenie, použitie

                Úprava bravčového mäsa varením, dusením, pečením, vyprážaním

 

3           Vnútornosti .....................................................................................................................  2

                Úprava vnútorností

 

4           Úprava pokrmov z hygieny ...........................................................................................  4

                Predbežná príprava hydiny

                Úprava vodnej a hrabavej hydiny

                Úprava  vnútorností hydiny

 

5           Úprava pokrmov z rýb ................................................................................................... 4

                Predbežná úprava rýb

                Úprava rýb varením

                Úprava rýb dusením, pečením

 

6           Opakovanie ...................................................................................................................... 2